team21
 

Kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit is een zaak van het schoolbestuur en de school. Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Regelmatig dienen we ons af te vragen of we de goede dingen doen en of we deze ook goed doen. Kwaliteitszorg wil zeggen dat de school systematisch de kwaliteit van haar onderwijs bewaakt en maatregelen neemt om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Het schoolbestuur maakt de zorg voor kwaliteit onderdeel van de gesprekscyclus met de directie en daar waar nodig biedt zij ondersteuning. Jaarlijks is er sprake van een managementgesprek tussen de directeur en de clusterdirecteur. Daarnaast levert de directeur managementinformatie via de PDCA-tool, waarin het gaat over verantwoording op het terrein van HRM - financiën - onderwijs en huisvesting.

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

De in ons schoolplan genoemde ambities en verbeterpunten trachten we te realiseren via het systeem van jaarplannen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van Lucas onderwijs in de vorm van het jaarverslag en management gesprek. Ook leggen we verantwoording af aan de ouders van de school door te melden wat we in een jaar gaan doen (op hoofdzaken) en of we de plannen van het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.( Schoolgids, ouderinfo)

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te meten heeft de school gekozen voor het meetinstrument van BOS WMKPO

De verbeterpunten voortvloeiend uit WMKPO, maar ook de nog niet gerealiseerde aandachtspunten uit het vorige schoolplan, zijn opgenomen in de beleidsvoornemens voor de komende 4 jaar.

In het jaarplan worden deze beschreven en zij zullen volgens een cyclisch proces worden aangepakt.

1. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
2. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
3. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen )
4. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
5. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen
6. Leerkrachten zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lesgeven en de opbrengsten
7. De directie werkt met een overzicht waarin over 4 jaar de acties staan beschreven.

 

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel). De schoolleiding beschikt over een professioneel statuut dat is vastgelegd met het team.

 

8.3 Verantwoording en dialoog

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Jaarlijks ontvangen de ouders de evaluatie van de geplande onderwerpen met betrekking tot de schoolontwikkeling. Een maal per maand krijgen de RKBS De Parkiet Schoolplan 2019-2023 43 ouders onze ouderinfo, waarin naast praktische zaken ook onderwijskundige onderwerpen aan de orde komen. Ook houden we onze ouders op de hoogte via de website van de school. Elk nieuw schooljaar wordt de schoolgids uitgegeven (mail) met daarin de zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voert de directeur één keer per jaar een ambitiegesprek met onze clusterdirecteur (managementrapportage). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

* Eindopbrengsten
* Tussenopbrengsten
* Sociale opbrengsten
* Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken wij gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart (een product van Vensters voor Verantwoording).

 

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

 De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Ieder jaar zullen we een quickscan afnemen. Hieribj kiezen wij steees voor wisselende onderdelen waarbij we ervoor zorgen dat alle onderdelen 1 keer per 4 jaar aan bod komen. Uit de quikscan komen verbeterpunten naar voren, welke verwerkt zullen worden in het jaarplan en deze worden daarna geëvalueerd in het jaarverslag.

 

8.5 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen: 

1.  De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (max.) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

 

8.6 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 9 november 2013 een schoolbezoek gehad. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is. Wij hebben het oordeel 'voldoende' gekregen. Echter op het deelgebied kwaliteitszorg scoren we al een aantal jaren excellent.

 

8.7 Quick Scan - Zelfevaluatie

We werken op De Parkiet met de vragenlijsten van Bos WMKPO. Dit betreft een oudertevredenheidsonderzoek;
Een leerkrachttevredenheidsonderzoek;
Een leerlingtevredenheidsonderzoek.
Op basis van de uitslagen stellen we actiepunten vast.

De komende schoolplanperiode willen we meer vragenlijsten afnemen om verschillende punten, zoals o.a. de zorg te kunnen evalueren en hier actiepunten aan te koppelen voor onze jaarplannen.

 

Hier kunt u het gehele Schoolplan 2019-2023 van De Parkiet downloaden.