Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof.

Vanaf 5 jaar is ieder kind leerplichtig en onder bepaalde omstandigheden kan buitengewoon verlof worden aangevraagd. Deze aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van verhindering, bij de schoolleiding worden ingeleverd. Formulieren voor aanvraag van buitengewoon verlof zijn te verkrijgen bij de directie van de school.

 

Verlof

De regels voor het aanvragen van verlof zijn de volgende: alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat de:

- aanvraag minimaal 4 weken van te voren bij de schoolleiding moet worden ingediend;
- verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan;
- verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.

Gewichtige omstandigheden:

Daarnaast mag alleen verlof worden verleend bij gewichtige omstandigheden. Hierbij moet worden gedacht aan:
- een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
- verhuizing;
- bijwonen van een huwelijk van familieleden;
- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten;
- overlijden van bloed- of aanverwanten;
- ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders of grootouders (1 dag);
- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Geen redenen voor verlof zijn:
- familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
- een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
- als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.