Voor- en naschoolse opvang ONNO DAK
 Voor- en naschoolse  opvang Onno Dak
Voor de voor- en naschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met de Stichting "Onno Dak". Dit betekent dat ouders, van wie de kinderen les krijgen op "de Parkiet", zich kunnen aanmelden bij deze stichting.
De kinderen die zich voor schooltijd een opvangplekje nodig hebben (vanaf 7.30 uur) kunnen terecht op de locatie gevestigd in de Parkiet.
Na schooltijd worden de oudere bij Onno-Dak aangemelde leerlingen opgehaald en gebracht naar hun naschoolse onderkomen aan de Houtrustweg.
De jongsten blijven op de Parkiet.
Voor het schooljaar 2011 – 2012 is een overeenkomst opgesteld tussen stichting Onno Dak en het bestuur van Lucas Onderwijs.
Informatie “Onno Dak” tel: 070-3462950 

Locatiespecifieke afspraken tussen school en Dak Kindercentra (Onno)
Binnen de kaders van de overeenkomst tussen kinderopvang DAK/ Onno en het bestuur van Lucasonderwijs zijn de volgende afspraken gemaakt:
Basisschool de Parkiet, in deze vertegenwoordigd door dhr. P.P.Akkermans en Onno / Dak, in deze vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Borghols, maken binnen de kaders van de overeenkomst tussen DAK kindercentra en het bestuur van Lucas Onderwijs de volgende afspraken:
 
 
Aanspreekpunt Onno: mevr. Linda Brullemans
Tel: 06-54395085 lokatie Parkiet: 3462950
lbrullemans@dakkindercentra.nl
Hoofdkantoor
www.dakkindercentra.nl
Tel. hoofdkantoor: 7502100
 
Aanspreekpunt de Parkiet: dhr. P.P.Akkermans
Tel: 3631369
www.parkiet.org
info@parkiet.lucasonderwijs.nl
 
School en kinderopvang Onno
Werken samen bij een aanbod ten behoeve van buitenschoolse opvang (BSO) = voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang.
Locatie: Houtrustweg / ln. v. Poot
Lokatie: Basisschool de Parkiet
 
De opvangtijden:
Deze zijn voor de voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur
De ouders kunnen hun kind brengen van 7.30 uur tot 8.15 uur.
Er is mogelijkheid tot een simpel ontbijt met thee of melk.
Bij inschrijven wordt aangestuurd op het meenemen van een ontbijtpakket.
De naschoolse opvang start vanaf 15.15 uur tot 18.30 uur.
 
Afstemming en samenwerking
De hierboven genoemde aanspreekpunten hebben afspraken gemaakt over een structureel periodiek overleg.
 
Marge-dagen
  • Vrijdagmiddag 23 december alle groepen
  • Vrijdagmiddag 06 juli alle groepen
 
 
Noodgevallen
In geval van ziekte of afwezigheid van een leidster van Onno, kan altijd de school, de Parkiet, worden gebeld vanaf 7.30 uur om ondersteuning te vragen tijdens de loop van de kinderopvang naar school.
Ook van de Parkiet naar Onno kan van extra ondersteuning gebruik worden gemaakt in geval van nood.
 
De Parkiet ontvangt aan het begin van elk schooljaar, een lijst van leerlingen welke deelnemen aan de voor- en naschoolse opvang.
 
Oudertevredenheid: regelmatig zal er onder de ouders van de opvangleerlingen van de Parkiet een klanttevredenheids onderzoek plaatsvinden.
 
Informatie uitwisseling
Indien een kind door ziekte of een andere reden niet naar de buitenschoolse opvang kan komen, dient dat tijdig door de ouder worden doorgegeven. De school is hiervoor niet verantwoordelijk.
Tussen school en Onno kan besloten worden tot uitwisseling van de voor de school en opvang relevante informatie over het kind. Daarbij wordt de privacy wet- en regelgeving gerespecteerd.
 
Deze locatiespecifieke overeenkomsten zijn besproken binnen de medezeggenschapsraad van basisschool de Parkiet en goedgekeurd.
Namens de MR.
 
PEUTERSPEELZAAL " 'T VOGELNESTJE"  DAK
 
Binnen de basisschool is gevestigd psz ’t Vogelnestje.
De leiding van de peuterspeelzaal ligt bij DAK kindercentra                                              
 
Voor algemene inlichtingen en het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met
Saskia Borghols
tel. 06-50579331
www.dakkindercentra.nl